Regulamin

Regulamin

REGULAMIN 

STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO WILD BOARS EAST CHAPTER

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie motocyklowe „WILD BOARS EAST CHAPTER” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem skupiającym czynnych motocyklistów.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j Dz.U. 2015 poz. 1393) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817.) oraz niniejszego regulaminu.

§3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest miasto Jarosław. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić  działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem lokalnych praw.

§4

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z napisem: Stowarzyszenie Motocyklowe „Wild Boars EAST CHAPTER” z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów. Stowarzyszenie posiada własne logo, które używane jest na dokumentach, wydawnictwach Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych. Stowarzyszenie może posiadać stronę internetową, na której informuje o swojej działalności. Stowarzyszenie używa godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwa Stowarzyszenia oraz logo są prawnie zastrzeżone.

§5

Stowarzyszenia nie działa w celu osiągnięcia zysku, każdy wygenerowany zysk przeznacza na realizację celów regulaminowych.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

§7

Stowarzyszenie może współpracować z innymi podmiotami prowadzącymi podobną tematykę.

§8

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i Realizacja

 

§9

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Propagowanie ruchu motocyklowego, sportów motocyklowych oraz szeroko pojętej turystyki motocyklowej i rekreacji.
 2. Pomoc członkom stowarzyszenia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie uczniów i dorosłych niepełnosprawnych poszkodowanych wskutek wypadków z udziałem motocyklistów.
 3. Wspomaganie działalności charytatywnej poprzez udział w imprezach oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności.
 4. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej w tym organizacja imprez dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, ze środowisk zagrożonych patologią oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 5. Wspieranie ruchu na rzecz ochrony zabytków motoryzacyjnych, miejsc pamięci i męczeństwa narodu polskiego.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Edukacja i szkolenia w zakresie bezpiecznego uprawiania sportu i turystyki motocyklowej.
 8. Rozwijanie wśród osób uprawiających sport i turystykę na motocyklach kultury jazdy i zasad ekologii.
 9. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 10. Propagowanie i promowanie wiedzy na temat motocykli oraz sportu motocyklowego w Polsce.
 11. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą.
 12. Zapobieganie podziałom w środowiskach motocyklowych.
 13. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie oraz poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego.
 14. Popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji.
 15. Ochrona motocykli zabytkowych, w tym prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji motocykli.
 16. Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zdrowia,
 17. Wspomaganie procesu kształcenia, edukacji i wypoczynku młodzieży.
 18. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i społecznych służących promowaniu motocyklizmu.
 19. Współdziałanie z władzami, organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami, instytucjami działającymi na rzecz dobra dzieci i młodzieży.
 20. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o pracy Stowarzyszenia za pośrednictwem dostępnych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem prasy lokalnej i Internetu.
 21. Organizowanie zjazdów koleżeńskich, imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych, turystycznych i charytatywnych a także okolicznościowych spotkań towarzyskich.
 22. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie i popularyzowanie imprez motocyklowych i turystyki motocyklowej,
 2. Organizowanie szkoleń oraz kursów.
 3. Upowszechnianie ruchu motocyklowego za pośrednictwem mediów w tym internetu.
 4. Pozyskiwanie darczyńców dla celów regulaminowych.
 5. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celach regulaminowych,
 6. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności regulaminowej.
 7. Organizacja stałego miejsca spotkań motocyklistów w Jarosławiu oraz niezbędnej bazy i infrastruktury:
 8. pozyskiwanie pomieszczeń,
 9. ich wyposażenia.
 10. Udział, organizację lub współorganizację zawodów sportowych krajowych i międzynarodowych imprez rekreacyjnych i turystycznych.
 11. Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze środków własnych, ofiarności publicznej oraz funduszy uzyskanych od darczyńców.
 12. Prowadzenie szkoleń i zgrupowań sportowych.
 13. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz z innymi instytucjami, organizacjami, w których zakresie leżą sprawy związane z kulturą motoryzacyjną.
 14. Propagowanie wiedzy na temat motocykli, sportu i turystyki motocyklowej.
 15. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej.
 16. Współpracę z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą.
 17. Współpracę z ośrodkami medycznymi oraz opiekuńczymi celem opieki nad dziećmi i młodzieżą przewlekle chorą, ze środowisk zagrożonych patologią oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 18. Współpracę z ośrodkami medycznymi i opiekuńczymi celem opieki nad osobami, które poprzez uprawianie sportu i turystyki motocyklowej uległy wypadkowi i doznały uszczerbku na zdrowiu wymagającego pomocy.
 19. Organizacji szkoleń, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 20. Wspieranie osób, które poprzez uprawianie sportu i turystyki motocyklowej uległy wypadkowi i doznały uszczerbku na zdrowiu wymagającego pomocy.
 21. Organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych, w tym warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży.
 22. Organizowanie happeningów dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.
 23. Organizowanie spotkań, prelekcji na temat bezpieczeństwa ruchu na drogach skierowanych do młodzieży.
 24. Organizowanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 25. Organizację i udział w akcjach charytatywnych.
 26. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
 27. Organizowanie i wspieranie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, eksponowania i używania motocykli zabytkowych oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji, a także krzewienie wiedzy o historii i tradycjach motocyklowej części motoryzacji.
 28. Wykonywanie zadań regulaminowych w ramach przekazanych na ten cel środków finansowych w tym zadań zleconych przez organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe,
 29. Inne działania mające wpływ na realizację celów regulaminowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych
  2. Członków wspierających
  3. Członków honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, która akceptuje regulamin, złoży pisemną deklarację, uiszcza składki, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet Członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Osoby małoletnie poniżej lat 16 mogą być przyjęte w poczet Członków Stowarzyszenia, ale tylko za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Nie posiadają one czynnego i biernego prawa wyborczego. Wymienione uprawnienia nabywają z chwilą ukończenia lat 16 z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 12 ust.1 lit. c
 3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 4. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 5. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami regulaminowymi oraz w zakresie możliwości, jakie stwarza ono swoim członkom.
 6. Uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności.

§14

1.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) Przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

b) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

c) Brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia

d) Regularnego uiszczania składek członkowskich i należności ustalonych w regulaminie i uchwałach powziętych przez władze Stowarzyszenia.

§15

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków  i przyjęcie kandydatury w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji wraz z odpowiednimi dokumentami. Zarząd podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów, przy co najmniej 70 % uczestnictwie członków Zarządu. Wszystkie osoby, które złożyły podpis pod listą założycieli Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

§16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia, zadeklaruje pomoc organizacyjną, finansową, rzeczową lub usługową dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie przedstawionej przez niego pisemnej deklaracji.

§17

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:

a) Brania udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.

b) Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

c) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§18

Członkowie wspierający są obowiązani do regularnego wywiązywania się z ustaleń zawartych w deklaracji, o której mowa w § 17 oraz przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§19

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów regulaminowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego oraz są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§20

1. Członkostwo ustaje poprzez:

a) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

b) Skreślenie z listy Członków uchwałą Zarządu w przypadku:

2.nie brania udziału w działalności regulaminowej Stowarzyszenia przez okres 1 roku,

3.nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy (słownie: sześć miesięcy),

4.rozwiązania się Stowarzyszenia,

5.wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek naruszenia zasad regulaminu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,

6.śmierci członka,

7.utratę praw publicznych przez Członka,

8.za nieusprawiedliwione nieobecności w pracach Stowarzyszenia,

Uchwały w sprawach członkowskich zawartych w punktach a. i b. podejmuje Zarząd. Od uchwał Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, złożone na piśmie w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu dni) od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna. W sytuacji śmierci członka prawo do członkostwa może dziedziczyć osoba z rodziny.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem

b) Zarząd

§22

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata od dnia ich wyboru. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, działają władze ubiegłej kadencji. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu.

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskania głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów Zarząd, ma prawo dokooptować nowych Członków w miejsce ustępujących z tym, że do Zarządu może zostać dokooptowany nie więcej niż jeden nowy Członek.

§24

Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z organu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z regulaminem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka organu podejmuje Walne Zebranie. Odwołany lub zawieszony członek organu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§25

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie zmian Regulaminu.
 2. Uchwalanie i kształtowanie sposobu działania Stowarzyszenia.
 3. Wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami.
 4. Wybór oraz odwoływanie Członków Zarządu,
 5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 6. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku.
 7. Decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, których Regulamin nie ustala oraz kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia.
 8. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
 9. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi,
 10. Z głosem doradczym – przedstawiciele Członków wspierających o raz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§26

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia obligatoryjnie raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia o tym wszystkich Członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób, może to być również zawiadomienie e-mailem bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia, 15 minut (słownie: piętnaście minut) później po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych Członków.
 3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może zostać przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
 5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu
 6. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy,

b)na pisemny wniosek 1/3 Członków zwyczajnych,

     8.   Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia na piśmie wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

     9.  O terminie Nadzwyczajnego Zebrania zawiadamia się Członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób, również e-mailem, najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia, 15 minut później po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych Członków.

   10. Uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia z obowiązku płacenia składki i wpisowego.

§27

Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem, uchwałami Walnego Zebrania i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. Zarząd Stowarzyszenia liczy 3 Członków (słownie trzech członków). Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata (słownie: cztery lata). Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Opracowanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności regulaminowej.
 4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 5. Ustalenie budżetu Stowarzyszenia.
 6. Zatwierdzanie wydatków i bilansu.
 7. Opracowanie strategii rozwoju Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz dotacji od administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.
 9. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 10. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 11. Opracowanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania i innych organów.
 12. Opiniowanie kandydatur nowych Członków, przyjmowanie nowych Członków oraz dokonywanie weryfikacji poszczególnych Członków.
 13. Ustalenie trybu i wysokości płaconych składek i opłaty wpisowego.
 14. Uchwalanie umorzenia zaległości finansowych Członków wobec Stowarzyszenia.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym.
 17. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i rozwiązywania komisji i zespołów problemowych.
 18. Podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienie z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami, również zagranicznymi. 

Rozdział V

Reprezentacja

 §28

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Stowarzyszenia lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Podejmowanie przez zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 §29

1.Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

a) Opłaty wpisowe i składki członkowskie.

b) Zapisy darowizny, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, środki finansowe przekazane przez darczyńców i inne organizacje, zbiórki publiczne, dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty.

c) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3. Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele regulaminowe Stowarzyszenia. Majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

4. Zabrania się:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z regulaminowego celu organizacji.

d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków.

5. Nie dotyczy to zwrotu kosztów (np. przejazdu, zakwaterowania itp.) związanych z wykonywaniem decyzji Walnego Zebrania, Zarządu a także osób pozostających w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem oraz Członków będących ekspertami i doradcami działającymi na zlecenie Stowarzyszenia. 

Rozdział  VII

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§30

 1. Zmiany Regulaminu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków.

§31

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w regulaminie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.